”NR“ 的搜索结果

     图像是人类感知和机器模式识别的重要信息源,其质量对所获取信息的充分性和准确性起着决定性的作用,然而在图像的采集、压缩﹑处理﹑传输及显示等过程中产生了图像降质问题。

5G NR 基本概念

标签:   5G

     frame系统帧,和LTE一样,时间10ms,系统帧号范围 0-1023subframe子帧,时间是1ms,一个系统帧有10个系统子帧,0-9每个子帧内slot的个数有子载波宽度确定slot14个符号,slot的类型有3种Downlink: 用于下行传输,用D...

10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1